Adatvédelmi szabályzat

tkezelő és fogalommeghatározások

 1. Az internetes áruház vásárlóinak/felhasználóinak személyes adatainak kezelője, más néven az Eladó: U Kubusia sp. z o.o. sp. komandytowa, telefon: 658880020, NIP: 6991912537, REGON: 300756332.
 2. Az adatkezelővel kapcsolatba lehet lépni:
  1. a levelezési címen: Przyjemskiego 10, 63-900 Rawicz;
  2. a következő e-mail címen: babyhit@babyhit.hu.
 3. Felhasználó - az a természetes személy, aki belép az Online Shop weboldalára/oldalaira, vagy használja a jelen Adatvédelmi és Sütikre vonatkozó szabályzatban leírt szolgáltatásokat vagy funkciókat.
 4. Vevő - teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, Fogyasztónak minősülő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, a törvény által jogképességgel felruházott szervezeti egység, aki az Eladóval távértékesítési szerződést köt.
 5. Webáruház - az Eladó által üzemeltetett weboldal, amely az elektronikus címeken (oldalakon) érhető el: https://babyhit.hu, amelyen keresztül a Vevő/felhasználó információt kaphat az Árukról és azok elérhetőségéről, valamint megvásárolhatja az Árut vagy megrendelheti a szolgáltatást.
 6. Hírlevél - az Eladótól származó, a Vevőnek/Felhasználónak elektronikus úton megküldött információ, beleértve az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvény (2020. évi CXC. törvénycikk 344. pontja) értelmében vett kereskedelmi információkat is, amelyek átvétele önkéntes és a Vevő/Felhasználó beleegyezéséhez kötött.
 7. Számla - a Webáruházban és az Eladó informatikai rendszerében tárolt, az adott Ügyfélre/Felhasználóra és az általa leadott megrendelésekre és megkötött szerződésekre vonatkozó adatok összessége, amelynek segítségével az Ügyfél/Felhasználó megrendeléseket adhat le és szerződéseket köthet.
 8. RODO - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2. az adatkezelés céljai, jogalapja és időtartama

 1. A Távértékesítési szerződés teljesítése érdekében az Eladó feldolgozza:
  1. a Felhasználó eszközére vonatkozó információk a szolgáltatások megfelelő működésének biztosítása érdekében: a számítógép IP-címe, a cookie-kban vagy más hasonló technológiákban szereplő információk, munkamenetadatok, böngészési adatok, eszközadatok, a Honlapon végzett tevékenységgel kapcsolatos adatok, beleértve az egyes oldalakon végzett tevékenységeket is;
  2. geolokációs információk, ha a felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy a szolgáltató hozzáférjen a geolokációhoz. A geolokációs információkat arra használják, hogy személyre szabottabb termék- és szolgáltatási ajánlatokat nyújtsanak;
  3. a Felhasználók személyes adatai: név, vezetéknév, székhely, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, adóazonosító szám, bankszámlaszám vagy egyéb olyan személyes adat, amely a vásárlás lebonyolításához szükséges, és amelynek megadását az Adatkezelő a vásárlás során megköveteli.
 2. Ezek az információk nem tartalmaznak a Felhasználók személyazonosságára vonatkozó adatokat, de más információkkal együtt személyes adatnak minősülhetnek, ezért a Rendszergazda a RODO által biztosított teljes körű védelemben részesíti őket.
 3. Ezeket az adatokat a RODO 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban, a szolgáltatás nyújtása céljából, azaz az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megkötése céljából, az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően, valamint a RODO 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban, az egyes sütik vagy más hasonló technológiák használatához való hozzájárulással kapcsolatban, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításain keresztül fejez ki a távközlési törvénynek megfelelően, vagy a geolokalizációhoz való hozzájárulással kapcsolatban. Az adatok feldolgozása a Vevő/felhasználó által az online áruház használatának végéig tart.
 4. Az Adatkezelő vállalja, hogy megteszi a RODO 32. cikkében előírt intézkedéseket, azaz a technika állása, a megvalósítás költségei, az adatkezelés jellege, hatóköre és céljai, valamint a természetes személyek jogainak vagy szabadságainak különböző valószínűségű és súlyosságú megsértésének kockázata figyelembevételével az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre a kockázatnak megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében.

3. az adatkezelő marketingtevékenysége

 1. Az Adatkezelő a Webáruház weboldalán marketinginformációkat tehet közzé termékeiről vagy szolgáltatásairól. Ezen tartalmak megjelenítését az Adatkezelő a RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján végzi, azaz az Adatkezelő jogos érdekének megfelelően a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tartalmak és olyan kampányok promóciós tartalmának közzétételére, amelyekben az Adatkezelő részt vesz. Ugyanakkor ez az akció nem sérti a Vásárlók/Felhasználók jogait és szabadságait, a Vásárlók/Felhasználók elvárják, hogy hasonló tartalmú tartalmakat kapjanak, sőt elvárják, illetve közvetlen céljuk, hogy a webáruház weboldalát/oldalait meglátogassák.

4 A felhasználói adatok címzettjei

 1. Az Adatkezelő a felhasználók személyes adatait kizárólag a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megbízási szerződések alapján, az Adatkezelő számára nyújtott szolgáltatások, pl. a Honlap tárhelye és karbantartása, informatikai szolgáltatások, marketing- és PR-szolgáltatások elvégzése céljából adja át az adatfeldolgozóknak.

5. személyes adatok továbbítása harmadik országokba

 1. A személyes adatokat nem dolgozzák fel harmadik országokban.

6 Az érintettek jogai

 1. Minden érintettnek joga van:
  1. hozzáférés (RODO 15. cikk) - az adatkezelőtől megerősítést kaphat arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e vagy sem. Ha egy személyre vonatkozó adatokat kezelnek, az érintett jogosult hozzáférni azokhoz, és a következő információkhoz jutni: az adatkezelés céljai, a személyes adatok kategóriái, a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek az adatokat továbbították vagy továbbítják, az adattárolás időtartama vagy annak meghatározására vonatkozó kritériumok, az érintett joga a személyes adatok helyesbítésének, törlésének vagy kezelésének korlátozásának kérésére, valamint az ilyen adatkezelés elleni tiltakozásra;
  2. az adatok másolatának megszerzése (RODO 15. cikk (3) bekezdés) - a feldolgozás alatt álló adatok másolatának megszerzése, az első másolat ingyenes, a további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű díjat számíthat fel;
  3. a helyesbítéshez (RODO 16. cikk) - kérheti a rá vonatkozó téves személyes adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését;
  4. a törléshez való jog (az adatvédelmi nyilatkozat 17. cikke) - kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelőnek már nincs jogalapja az adatkezelésre, vagy az adatokra már nincs szükség az adatkezelés céljainak eléréséhez;
  5. az adatkezelés korlátozására (RODO 18. cikk) - a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha:
   1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát - olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze az adatok pontosságát,
   2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett tiltakozik a törlés ellen a felhasználás korlátozását kérve,
   3. Az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintettnek szüksége van rájuk követelésének megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
   4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen - mindaddig, amíg nem állapítják meg, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett tiltakozásának indokaival szemben;
  6. az adathordozhatósághoz (RODO 20. cikk) - az érintett által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott, rá vonatkozó személyes adatok strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban történő átvételéhez, valamint az adatok másik adatkezelőnek történő továbbításának kérelmezéséhez, amennyiben az adatok kezelése az érintett hozzájárulása vagy vele kötött szerződés alapján történik, és amennyiben az adatok kezelése automatizált módon történik;
  7. tiltakozás (RODO 21. cikk) - tiltakozhat személyes adatainak az adatkezelő jogos céljaira történő feldolgozása ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból, ideértve a profilalkotást is. Az Adatkezelő ezt követően megvizsgálja, hogy az adatkezelésre vonatkozóan fennállnak-e olyan érvényes jogos okok, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges okok. Ha az értékelés szerint az érintett érdekei elsőbbséget élveznek az adatkezelő érdekeivel szemben, az Adatkezelő köteles az adatkezelést e célból megszüntetni;
  8. bármikor és indoklás nélkül visszavonhatja a hozzájárulását, de a személyes adatoknak a hozzájárulás visszavonása előtt végzett feldolgozása továbbra is jogszerű marad. A hozzájárulás visszavonása azt eredményezi, hogy az Adatkezelő megszünteti a személyes adatok feldolgozását arra a célra, amelyre a hozzájárulást adták.
 2. A fent említett jogok gyakorlása érdekében az érintettnek a megadott elérhetőségeken keresztül kapcsolatba kell lépnie az Adatkezelővel, és tájékoztatnia kell arról, hogy milyen jogát és milyen mértékben kívánja gyakorolni.

7. a Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatal elnöke

 1. Az érintett jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amely Lengyelországban a Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatal elnöke, székhelye Varsó, ul. Stawki 2, aki a következőképpen érhető el:
 2. postai úton: ul. Stawki 2, 00-193 Varsó;
 3. a következő címen elérhető elektronikus postafiókon keresztül: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. Forróvonal: 606-950-0000.

8 Adatvédelmi tisztviselő

 1. Az érintett minden esetben közvetlenül is kapcsolatba léphet az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjével e-mailben vagy írásban az Adatkezelőnek a jelen Adatvédelmi és sütikre vonatkozó szabályzat 1. szakaszának 2. pontjában megadott címén.

9. Az adatvédelmi szabályzat módosításai

 1. Az Adatvédelmi és Sütikre vonatkozó politika az Adminisztrátor aktuális igényeinek megfelelően kiegészíthető vagy frissíthető annak érdekében, hogy naprakész és megbízható információkat nyújtson az Ügyfelek/felhasználók számára.

10 sütemény

 1. Az online áruház a következő módon szerez információkat a Vásárlókról, a Felhasználókról és viselkedésükről:
  1. az űrlapokon önkéntesen megadott adatokon keresztül az adott űrlap funkciójából eredő célokra;
  2. sütik (ún. "cookie-k") tárolásával a végberendezéseken;
  3. a webshop tárhelyszolgáltatója által végzett webszerver-naplók gyűjtése révén (a weboldal megfelelő működéséhez szükséges).
 2. A sütik olyan informatikai adatok, különösen szöveges fájlok, amelyeket az Ügyfél / Felhasználó végberendezésén tárolnak, és amelyek az Internet Shop weboldalának használatára szolgálnak. A sütik általában tartalmazzák a weboldal nevét, ahonnan származnak, a végberendezésen való tárolás idejét és egy egyedi számot.
 3. A webáruház csak akkor használ sütiket, ha a vásárló/felhasználó ehhez előzetesen hozzájárult. A hozzájárulást a Webáruház valamennyi cookie használatához a gombra kattintva adja meg: "Bezárás" gomb megnyomásával, miközben megjelenik a webáruház által használt sütikről szóló üzenet, vagy az üzenet bezárásával.
 4. Ha a Webáruház Vásárlója/Felhasználója nem ért egyet azzal, hogy a Webáruház cookie-kat használjon, használhatja a lehetőséget: "Nem járulok hozzá", amely szintén elérhető a webáruház cookie-k használatáról szóló üzenetben, vagy módosíthatja az általa használt internetböngésző beállításait (ez azonban a webáruház weboldalának hibás működését eredményezheti).
 5. A cookie-beállítások kezeléséhez válassza ki a listából a böngészőjét/rendszerét, és kövesse az utasításokat: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. A sütikből származó személyes adatok feldolgozásának jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke a magas színvonalú szolgáltatások nyújtása, a szolgáltatások biztonságának garantálása.
 7. Az Online Shop két fő sütitípust használ: "munkamenet" (session cookie-k) és "állandó" (persistent cookie-k). A "munkamenet" sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a Felhasználó végberendezésén tárolódnak, amíg a Felhasználó ki nem jelentkezik, el nem hagyja a Webáruházat vagy ki nem kapcsolja a szoftvert (webböngészőt). A "tartós" cookie-k a cookie-k paramétereiben meghatározott ideig vagy a Vásárló/Felhasználó általi törlésig tárolódnak a Vásárló/Felhasználó végberendezésén.

Funkcionális sütik (elengedhetetlen)
babyhit.co.uk
prompt_token: 365 nap, süti
Azonosítja az üzlet vásárlóját.
shop_monit_token: 30 perc, süti
Azonosítja a vásárlót.
ügyfél:
Bejelentkezett ügyfél / nem bejelentkezett ügyfél kosara.
affiliate: 90 nap, cookie
Tárolja az információt arról a partnerazonosítóról, amelyről az üzletet megnyitották.
ordersDocuments: cookie
Tárolja a dokumentum nyomtatási állapotára vonatkozó információkat.
__idsui: 1095 nap, cookie
A weboldalon az úgynevezett könnyű bejelentkezés működéséhez szükséges fájl.
__idsual: 1095 nap, cookie
File szükséges az úgynevezett könnyű bejelentkezés működéséhez a weboldalon.
__IAI_SRC: 90 nap, cookie
Csak azt a forrást tárolja, ahonnan az oldalt megnyitották.
login: cookie
Tárolja az információt arról, hogy a felhasználó bejelentkezett-e az oldalra.
CPA:
CPA / CPS programok változóira vonatkozó információkat tartalmaz, amelyekben a webhely részt vesz.
__IAIRSABTVARIANT__:
A/B teszt és az IdoSell RS
motor konfigurációjához használt variáns
azonosítója.
basket_id: 365 nap, cookie A
weboldal felhasználó kosarának azonosítója, amely a folyamatban lévő munkamenet időtartamára van hozzárendelve.
page_counter:
Oldalszámláló: 1 nap, cookie
Page counter.
LANGID: 180 nap, cookie
Tárolja a weboldal felhasználója által kiválasztott nyelvre vonatkozó információkat.
REGID: 180 nap, cookie
Tárolja a weboldal felhasználójának régiójára vonatkozó információkat.
CURRID: 180 nap, cookie
Tárolja a felhasználó által kiválasztott oldal pénznemére vonatkozó információkat.
__IAIABT__:
A/B teszt azonosítóját tárolja, a webáruház funkcionalitásának tesztelése és javítása céljából.
__IAIABTSHOP__: Az
A/B tesztben részt vevő üzlet azonosítóját tárolja.
__IAIABTVARIANT__: 30 nap, cookie
Tárolja a folyamatban lévő A/B teszt részeként húzott variáns azonosítóját.
toplayerwidgetcounter[]: cookie
Tárolja, hogy hányszor jelent meg egy felugró üzenet.
samedayZipcode: 90 nap, cookie
Tárolja a webhely felhasználójának irányítószámára vonatkozó információkat, amelyek szükségesek a SameDay
szolgáltatás futárszolgálattal történő kiszállításához.
applePayAvailability: 30 nap, cookie
Tárolja az információt arról, hogy a felhasználó számára elérhető-e az ApplePay
fizetési mód.
paypalMerchant: 1 nap, cookie PayPal
számla azonosítója.
toplayerNextShowTime_: cookie
Tárolja a következő felugró üzenet megjelenésének időpontjára vonatkozó információkat.
discountCode_clicked: 1 nap, cookie
Tárolja az aktív kedvezménysáv bezárására vonatkozó információkat.
freeeshipping_clicked: 1 nap, cookie
Tárolja az információt, amikor a free-shipping
sáv zárva van.
átirányítás: cookie
Tárolja az információt, amikor a bolt javasolt nyelvét jelző felugró
üzenet bezárul.
filterHidden: 365 nap, süti
Amikor az áruszűrő összecsukása opcióra kattintunk, a rendszer elmenti, hogy melyik szűrőt kell összecsukni az árualap frissítésekor.
toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
Tárolja a felugró üzenet bezárására vonatkozó információkat.
cpa_currency: 60 perc, cookie
Tartalmazza a CPA / CPS programok pénznemére vonatkozó információkat, amelyekben az oldal részt vesz.
basket_products_count: cookie
Tárolja a kosárban lévő termékek számával kapcsolatos információkat.
wishes_products_count: cookie
Tárolja a kedvencek listáján lévő termékek számáról szóló információkat.
IAI S.A.
iai_accounts_toplayer: 30 nap, cookie
Biztosítja, hogy az IdoAccounts bejelentkezési szolgáltatásról tájékoztató felugró
üzenet (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/)
helyesen jelenjen meg.
IdoSell
platform_id: cookie
Tárolja azt az információt, hogy egy oldal megjelenik-e egy mobilalkalmazáson.
paypalAvailability_: 1 nap, cookie
Tárolja az információt arról, hogy a felhasználó számára elérhető-e a PayPal
fizetési mód.
ck_cook:
Tárolja az információt arról, hogy a weboldal felhasználója hozzájárult-e a sütikhez.
IdoAccounts
accounts_terms:
Tárolja az információt arról, hogy a felhasználó elfogadta-e az engedélyt az IdoAccounts
szolgáltatás használatára.
Google
NID: 180 nap, cookie
Ezek a cookie-k (NID, ENID) arra szolgálnak, hogy megjegyezzék a felhasználó preferenciáit és egyéb információkat, mint például a preferált nyelvet, a keresési találati oldalon megjelenített találatok számát (például 10 vagy 20) és azt, hogy a felhasználó engedélyezni kívánja-e a Google SafeSearch
szűrőt. Ez a fájl a Google Pay fizetési szolgáltatás nyújtásához is szükséges.
Google reCAPTCHA
_GRECAPTCHA: 1095 nap, cookie
Ezt a cookie-t a Google reCAPTCHA
állítja be, amely megvédi weboldalunkat a kapcsolatfelvételi űrlapokon érkező spam-kérelmektől.
PayPal
ts: cookie
Ezt a cookie-t általában a PayPal
biztosítja, és támogatja a fizetési szolgáltatásokat az oldalon.
ts_c:
Ezt a sütit általában a PayPal
biztosítja, és a csalás megelőzésére szolgál.
x-pp-s: cookie
Ezt a sütit általában a PayPal
biztosítja, és támogatja a fizetési szolgáltatásokat az oldalon.
enforce_policy:
Ezt a sütit általában a PayPal
biztosítja, és támogatja a fizetési szolgáltatásokat az oldalon.
tsrce: 3 nap, süti
Ezt a sütit általában a PayPal
biztosítja, és támogatja a fizetési szolgáltatásokat az oldalon.
l7_az:
Ez a süti a PayPal
bejelentkezési funkciójához szükséges a weboldalon.
LANG: 1 nap, süti
Ezt a sütit általában a PayPal
biztosítja, és támogatja a fizetési szolgáltatásokat az oldalon.
nsid: a
Weboldalon történő tranzakciókkal összefüggésben használt cookie.
A süti a biztonságos tranzakciókhoz szükséges.Analitikai sütik
IAI S.A.
__IAI_AC2: 45 nap, cookie
Activity Tracking
azonosító az előrendelési források előzményeinek összegyűjtésére, valamint a forrás, amelyen keresztül a megrendelés az utolsó kattintás attribúciós modell szerint történt.
Google Analytics
_ga_: 730 nap, cookie A
Google Analytics által használt cookie
, amely adatokat gyűjt arról, hogy a felhasználó hányszor látogatta meg az oldalt, valamint az első és az utolsó látogatás dátumát.
_ga: 730 nap, cookie
Egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok előállítására szolgál arról, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.
_gid: 1 nap, süti
A _gid süti egy egyedi azonosítót rögzít, amelyet statisztikai adatok generálására használnak arról, hogy a látogató hogyan használja az oldalt.
_gat: A
kérések sebességének korlátozására szolgál. Az Analytics anonimizálja az IP-címet.
_dc_gtm_UA-#: 730 nap, cookie A
Google Tag Manager által a Google Analytics script tag
betöltésének ellenőrzésére használt cookie. Az Analytics anonimizálja az IP-címet.
FPLC: Nem-HttpOnly
cookie névre keresztelt FPLC, az FPID értékből származó hashed értékkel.
_gat[_]: A
kérések sebességének korlátozására szolgál. Ha a
Google Analytics a Google Tag Manager segítségével van implementálva, akkor ez a süti a _dc_gtm_
nevet kapja.
_gat_gtag: 1 perc, cookie
A látogatók böngészési szokásainak, áramlásának, forrásának és egyéb információinak elemzésére szolgál.
__utma: 730 nap, cookie
A felhasználók és munkamenetek megkülönböztetésére szolgál. A süti akkor jön létre, amikor a javascript
könyvtár végrehajtásra kerül, és nincs már létező __utma süti. A cookie minden alkalommal frissül, amikor az adatokat elküldi a Google Analyticsnek.
__utmb: Az
új munkamenetek / látogatások meghatározásához használt cookie.
A süti akkor jön létre, amikor a javascript
könyvtár lefut, és nincs meglévő __utmb süti. A cookie minden alkalommal frissül, amikor az adatokat a Google Analyticsnek küldi.
__utmc: cookie
A ga.js nem használja. Az urchin.js-szel való átjárhatóság érdekében van beállítva. Korábban ez a cookie a __utmb
cookie-val együtt működött annak meghatározására, hogy a felhasználó új munkamenetben/látogatásban van-e.
__utmt: 10 perc, cookie A
kérések számának korlátozására szolgál.
__utmz: A
forgalom forrását vagy a kampányt tárolja, amely megmagyarázza, hogyan érkezett a felhasználó az Ön oldalára. A cookie a javascript
könyvtár futtatása során jön létre, és minden alkalommal frissül, amikor az adatokat a Google Analyticsnek küldi.
__utmv: 730 nap, cookie
Egyéni változó adatok tárolására szolgál a látogató szintjén. Ez a cookie akkor jön létre, amikor a fejlesztő a _setCustomVar
módszert használja egy látogatói szintű egyéni változóval. Ezt a cookie-t a már elavult _setVar módszerhez is használták. A cookie minden alkalommal frissül, amikor az adatokat a Google Analyticsnek küldi.
AMP_TOKEN: 365 nap, cookie
Tartalmaz egy tokent, amely az AMP ügyfél-azonosító szolgáltatásból történő ügyfél-azonosításhoz használható. Az egyéb lehetséges értékek az opt-out, a fedélzeti kérés vagy az ügyfél-azonosítónak az AMP ügyfél-azonosító szolgáltatásból történő lekérdezésének hibáját jelzik.
FPID:
FPID (First Party Identifier): 730 nap, süti
Ez a süti alapértelmezés szerint az FPID (First Party Identifier)
nevet viseli. Az FPID-ben tárolt értéket a Google szervereinek küldött kérésben az ügyfél azonosítójának beállítására használják.
_gaexp: A
felhasználó kísérletbe való felvételének és azon kísérletek lejáratának meghatározására szolgál, amelyekben a felhasználó részt vett.
_opt_awcid: 1 nap, cookie
A Google Ads
ügyfél-azonosítókhoz rendelt kampányokhoz használt cookie.
_opt_awmid: 1 nap, cookie
A Google Ads kampányokhoz
hozzárendelt kampányokhoz használt kampányazonosító.
_opt_awgid: 1 nap, cookie
A Google Ads
csoport azonosítókhoz
rendelt kampányok esetében használatos
_opt_awkid: 1 nap, cookie
A Google Ads
kritériumazonosítókhoz rendelt kampányok esetében használatos
_opt_utmc: 1 nap, cookie
tárolja az utolsó utm_campaign
lekérdezési paramétert.
_opt_expid: 0.2 perc, cookie Az utm_campaign
lekérdezés utolsó paraméterének mentése.
Google Analytics pixel: 999 nap, nyomkövető pixel A pixel a
látogatásokat, kattintásokat és egyéb digitális viselkedést méri. Ez lehetővé teszi marketingstratégiájának kiigazítását.
__utmli: A
süti része az Enhanced Link Attribution-nak, amely (megpróbálja) megkülönböztetni az azonos célpontra mutató linkekre történő kattintásokat az oldalon belüli elemzésekben. Tartalmazza a rákattintott link (vagy annak szülője) azonosítóját (ha van ilyen), amelyet a következő oldalon kell beolvasni, hogy az oldalon belüli elemzések meg tudják határozni, hogy az oldalon hol volt a rákattintott link.
Kelkoo csoport
Kk_leadtag: 365 nap, cookie A
használt nyomkövető eszköz verziójának meghatározására szolgál.
kk_gcli: A Kelkoo Group
reklámkampányainak hatékonyságának mérésére szolgál.
kelkooid: A Kelkoo Group
reklámkampányainak hatékonyságának mérésére szolgál.
Kelkoo Sales Tracking pixel: cookie Az Utolsó regisztrált hívás
szakasz, amely a Kelkoo Sales Tracking pixelről érkező utolsó hívások listáját tartalmazza az összes elküldött információval együtt.
Google Maps
SID: 3650 nap, süti
Digitálisan aláírt és titkosított bejegyzéseket tartalmaznak a felhasználó Google-fiókjának azonosítójáról és az utolsó bejelentkezés időpontjáról. Ezen cookie-k (SID, HSID) kombinációja lehetővé teszi a Google számára, hogy számos támadástípust blokkoljon, például a Google szolgáltatásaiban benyújtott űrlapok tartalmának ellopására irányuló kísérleteket.Reklám sütik
Meta (Facebook)
fbsr_: cookie
Egy Facebook App
felhasználó aláírt kérését tartalmazza.
fbss_: 365 nap, cookie
Facebook megosztott munkamenet.
fbs_:
Facebook-munkamenet: 30 perc, cookie
Facebook-munkamenet.
Meta Pixel: 999 nap, nyomkövető pixel A
Meta Pixel egy olyan kódrészlet, amely lehetővé teszi, hogy mérje a hirdetések hatékonyságát azáltal, hogy megérti a webhely felhasználói által végzett műveleteket, és lehetővé teszi, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az üzlet hirdetései a megfelelő embereknek jelennek meg.
_fbp: 90 nap, süti
A felhasználók profiljának kialakítására és a hirdetéseknek a felhasználói profilhoz való minél pontosabb illesztésére használt cookie.
fr: 90 nap, süti
Cookie, amelyet a felhasználók profiljának kialakítására és a hirdetéseknek a felhasználói profilhoz való minél pontosabb illesztésére használnak.
_fbc: 730 nap, cookie
Utolsó látogatás a boltban.
tr: cookie
Felhasználói profilalkotásra és a reklámok felhasználói profilhoz való minél pontosabb illesztésére használt cookie.
jöjjön ide, jöjjön ide, jöjjön ide, jöjjön ide..:
Ez a süti segít azonosítani és további biztonsági intézkedéseket alkalmazni abban az esetben, ha valaki megpróbál jogosulatlanul hozzáférni az Ön Facebook-fiókjához, például véletlenszerű jelszavak megadásával. Arra is szolgál, hogy olyan információkat tároljon, amelyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy visszaállítsa a felhasználó fiókját, ha elfelejti a jelszavát, vagy további hitelesítést biztosítson, ha azt gyanítja, hogy valaki feltörte a fiókját. Ide tartoznak például az "sb" és a "dbln" cookie-k, amelyek biztonságosan azonosíthatják a felhasználó böngészőjét.
usida: cookie A
felhasználó böngészőjének és egy egyedi azonosítónak a kombinációját gyűjti össze
, amelyet a hirdetések felhasználókhoz való illesztésére használnak.
wd:
Ez a süti segít a szerverek közötti forgalom irányításában és a Meta termékek betöltési sebességének elemzésében a különböző felhasználók számára. A sütiknek köszönhetően a Meta rögzíteni tudja a felhasználó képernyőjének és ablakainak képarányát és méreteit is, valamint tudja, hogy a felhasználó engedélyezte-e a nagy kontrasztú üzemmódot, így megfelelően tudja megjeleníteni a weboldalait és alkalmazásait. Így például többek között a
"dpr" és a "wd"
segítségével képes a felhasználó számára az eszköz optimális képernyőparamétereit megadni.
locale: 9 days, cookie
Ez a cookie tartalmazza a böngészőbe utoljára bejelentkezett felhasználó helyét.
datr: 7 nap, süti A datr süti
célja, hogy a bejelentkezett felhasználótól függetlenül azonosítsa a Facebookhoz való csatlakozáshoz használt webböngészőt. Ez a süti kulcsszerepet játszik a Facebook oldal biztonsági és integritási funkcióiban.
babyhit.co.uk
RSSID: 180 nap, az IdoSell RS cookie
felhasználói azonosítója, amelyet személyre szabott termékajánlások megjelenítésére használnak a weboldalon.
__IAIRSUSER__: 60 perc, az IdoSell RS cookie
felhasználói azonosítója, amelyet személyre szabott termékajánlások megjelenítésére használnak a weboldalon.
Google Analytics
__gads: 395 nap, cookie A
hirdetések célba juttatásának vagy retargetingjének
biztosítása érdekében.8. A sütiket a következő célokra használjuk:
1. statisztikák készítése, amelyek segítenek megérteni, hogy az Internet Shop vásárlói/felhasználói hogyan használják a weboldalakat, ami lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk azok szerkezetét és tartalmát;
2. a Vevő/felhasználó munkamenetének fenntartása (a bejelentkezés után), hogy a Vevőnek/felhasználónak ne kelljen a bejelentkezési adatait és jelszavát az Online Shop minden egyes aloldalán újra megadni;
3. az ügyfél/felhasználó profiljának meghatározása annak érdekében, hogy termékajánlásokat és személyre szabott anyagokat jelenítsenek meg számára a hirdetési hálózatokon, különösen a Google-hálózaton.
9. A webböngésző szoftver (webböngésző) általában alapértelmezés szerint lehetővé teszi a sütik tárolását az Ügyfél/felhasználó végberendezésén. Az Ügyfelek/Felhasználók megváltoztathatják az erre vonatkozó beállításaikat. A webböngésző lehetővé teszi a sütik törlését. Lehetőség van a sütik automatikus letiltására is.
10. A sütik használatának korlátozása befolyásolhatja a webáruház oldalain elérhető funkciók egy részét.
11. A sütiket a Vevő/felhasználó végberendezésén helyezik el, és a webáruházzal együttműködő hirdetők és a webáruház partnerei is használhatják.
12. A sütiket a Google hálózata használhatja, hogy az Ügyfél/felhasználó által az Online Shop használatának módjához igazított hirdetéseket jelenítsen meg. Ebből a célból információkat tárolhatnak a felhasználó navigációs útvonaláról vagy arról, hogy mennyi ideig tartózkodott egy adott oldalon: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
13. Javasoljuk, hogy olvassa el ezeknek a vállalatoknak az adatvédelmi irányelveit, hogy megértse a statisztikákban használt sütik használatát: Google Analytics adatvédelmi szabályzat.
14. A Google hirdetési hálózata által a Vevő/felhasználó preferenciáiról gyűjtött információk tekintetében a Vevő/felhasználó megtekintheti és szerkesztheti a cookie-kból származó információkat a következő eszközzel: https://www.google.com/ads/preferences/.
15. Az Online Shop weboldala olyan bővítményeket tartalmaz, amelyek a Vevő/felhasználó adatait továbbíthatják a Rendszergazdáknak, mint például: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.
16. A Távértékesítési megállapodás megfelelő teljesítése érdekében az Adatkezelő megoszthatja az Ügyfelek/Felhasználók adatait futárcégekkel. A jelenleg elérhető szállítási módok a webáruházban a következő címen érhetők el: https://babyhit.hu/hun-delivery.html
17. A Távértékesítési megállapodás megfelelő teljesítése érdekében az Adatkezelő megoszthatja az Ügyfelek/Felhasználók adatait az online fizetési rendszerekkel. A jelenleg elérhető fizetési módok előlegfizetés formájában a Webáruházban a következő címen érhetőek el: https://babyhit.hu/pol-payments.html.
18. Tekintse meg, hogyan használja fel a Google a szolgáltatásaikat használó webhelyekről és alkalmazásokból származó adatokat: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu

11 Hírlevél

 1. Az Ügyfél a regisztrációs űrlapon a megfelelő opció bejelölésével, vagy később a megfelelő fülön a kereskedelmi információk e-mailben történő fogadásához hozzájárulását adhatja. Ilyen hozzájárulás esetén az Ügyfél/Felhasználó a Webáruházzal kapcsolatos információkat (Hírlevél), valamint az Eladó által az Ügyfél/Felhasználó által megadott e-mail címre küldött egyéb kereskedelmi információkat kap.
 2. Az Ügyfél bármikor leiratkozhat a Hírlevélről saját maga, a fiókja oldalán található megfelelő négyzet kipipálásával, vagy a https://babyhit.hu/newsletter.php űrlapon, az egyes Hírlevelek tartalmában található megfelelő linkre kattintva, vagy az Ügyfélszolgálaton keresztül.

12. számla

 1. A Vevő/Felhasználó nem tehet közzé a Webáruházban vagy az Eladónak tartalmakat, beleértve a véleményeket és egyéb jogellenes jellegű adatokat.
 2. Az Ügyfél/felhasználó a regisztrációt követően kap hozzáférést a Fiókhoz.
 3. A regisztráció részeként az Ügyfél/felhasználó megadja a számla típusát vagy nemét, keresztnevét, vezetéknevét, cégnevét, adóazonosító számát, az értékesítési dokumentum adatait, a szállítási adatokat, az e-mail címet és kiválaszt egy jelszót. Az Ügyfél/Felhasználó biztosítja, hogy az általa a regisztrációs űrlapon megadott adatok helyesek. A regisztrációhoz szükséges az Általános Szerződési Feltételek alapos elolvasása és a regisztrációs űrlapon annak jelzése, hogy az Ügyfél/Felhasználó elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket és teljes mértékben elfogadja azok valamennyi rendelkezését.
 4. A Számlához való hozzáférés megadásának pillanatában az Eladó és a Vevő között határozatlan időre szóló megállapodás jön létre a Számlával kapcsolatos elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozóan. A Fogyasztó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint elállhat ettől a megállapodástól.
 5. A Fiók regisztrációja az Online Shop egyik oldalán egyidejűleg olyan regisztrációt is jelent, amely hozzáférést biztosít a többi olyan oldalhoz, amelyen az Online Shop elérhető.
 6. A Vevő/felhasználó az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, ha erről az Eladót e-mailben vagy írásban tájékoztatja az Adatkezelőnek a jelen Adatvédelmi és sütikre vonatkozó szabályzat 1. szakaszának 2. pontjában meghatározott címére küldött levélben.
 7. Az Eladó jogosult a Számlára vonatkozó szolgáltatásnyújtási szerződést felmondani a szolgáltatás nyújtásának megszüntetése vagy a Webáruház szolgáltatás harmadik félre történő átruházása, a törvény vagy az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek az Ügyfél/Felhasználó általi megsértése, valamint az Ügyfél/Felhasználó 6 hónapos inaktivitása esetén. A szerződés hét napos felmondási idővel szűnik meg. Az Eladó előírhatja, hogy a Számla újbóli regisztrációjához az Eladó engedélye szükséges.
pixel